Υποτροφίες ΕΛΕΔΥΠΥ – Αιτήσεις έως 23 Απριλίου

Η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας προκηρύσσει την επιλογή πέντε υποτρόφων, για σπουδές Δεύτερου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές).
Υποβάλετε τις αιτήσεις σας μέχρι τις 23 Απριλίου 2017 (ώρα 12η μεσημβρινή). Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ypotrofies@eledypy.gr ή μέσω της Φόρμας υποβολής.

Προϋποθέσεις υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών

Για τις τρεις (3) υποτροφίες του Δεύτερου κύκλου σπουδών, ύψους 2.000,00 € εκάστη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•    Η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 30ό έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1986) (συνημμένη βεβαίωση ηλεκτρονικά).
•    Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ (συνημμένος τίτλος σπουδών ηλεκτρονικά).
•    Να έχουν έγγραφη βεβαίωση από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, που αφορά στον τομέα της Πολιτικής, της Διοίκησης ή των Οικονομικών της Υγείας (συνημμένη βεβαίωση ηλεκτρονικά).
•    Να παρουσιάζουν τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία για την κάλυψη του κόστους των σπουδών, υπό την έννοια να μην έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 5.000,00 € ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των 10.000,00 € (συνημμένη βεβαίωση ηλεκτρονικά).
•    Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη (συνημμένη δήλωση του Ν 1599/86 ηλεκτρονικά).

Προϋποθέσεις υποτροφιών διδακτορικού

Για τις δύο (2) υποτροφίες του Τρίτου κύκλου σπουδών, ύψους 4.000,00 € εκάστη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•    Η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 30ό έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1986) (συνημμένη βεβαίωση ηλεκτρονικά).
•    Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων ή κάτοχοι αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού (συνημμένος τίτλος σπουδών ηλεκτρονικά).
•    Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών με αντικείμενο σχετικό με την Πολιτική, τη Διοίκηση ή τα Οικονομικά της Υγείας (συνημμένη βεβαίωση ηλεκτρονικά).
•    Να έχουν έγγραφη βεβαίωση από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της επιλογής τους ότι έχουν γίνει δεκτοί για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (συνημμένη βεβαίωση ηλεκτρονικά).
•    Να παρουσιάζουν τεκμηριωμένη οικονομική αδυναμία για την κάλυψη του κόστους των σπουδών, υπό την έννοια να μην έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο των 5.000,00 € ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των 10.000,00 € (συνημμένη βεβαίωση ηλεκτρονικά).
•    Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη, τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη (συνημμένη δήλωση του Ν 1599/86 ηλεκτρονικά).
Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Υποβάλετε την ΑΙΤΗΣΗ σας