Σκοπός

Η Εταιρεία ασχολείται με διαφορετικές δραστηριότητες πάντοτε στο αντικείμενο της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, αλλά και σχετικά με ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές υγείας, τα οικονομικά της υγείας κ.λπ.

Ειδικότερα, στα αντικείμενα ενδιαφέροντος του σωματείου περιλαμβάνονται:

 • Η προβολή και υποστήριξη της ενημέρωσης, της επιστημονικής επικοινωνίας και συμμετοχής ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων στο σύγχρονο περιβάλλον Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας.
 • Η σύνθεση υπηρεσιών και γνώσης από την εφαρμογή μεθόδων, τεχνικών και λειτουργιών με επιστημονικό τρόπο, καθώς και η αναζήτηση και συνδρομή στην αποτελεσματικότερη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.
 • Η εγγύηση, η παρέμβαση και η προώθηση στο επιστημονικό, πολιτικό και κοινωνικό προσκήνιο:
  1) της σταθερής παρουσίας, δράσης και πρωτοβουλίας στην αναζήτηση τρόπων μετάβασης από τη γραφειοκρατία στην επιστημονική διοίκηση με προσανατολισμό στη διαμόρφωση καλύτερου επιπέδου υπηρεσιών υγείας.
  2) της ανάπτυξης, προστασίας και εκπροσώπησης με επιστημονική οριοθέτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και της ανάδειξης του επιστημονικού ρόλου των διοικητικών επιστημόνων (στελεχών Διοίκησης και Διεύθυνσης).
  3) της δημιουργίας δεσμών με την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.
 • Η επισήμανση και η τοποθέτηση θεμάτων στα αρμόδια όργανα της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κοινωνικών οργανώσεων, φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που προωθούν την επιστήμη, την τεχνογνωσία και τη συνεργασία.
 • Η σχεδίαση, υλοποίηση και εφαρμογή μελετών, προγραμμάτων, δράσεων σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, κοινωνικές οργανώσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση στα πεδία της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας, της ανάπτυξης των υπηρεσιών περίθαλψης, της ανάπτυξης δράσεων αλληλεγγύης και εθελοντισμού, της κατάρτισης στελεχών και πολιτών